Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Fyrlykt, også brukt i kommunevåpenet

Fyrlykt, også brukt i kommunevåpenet

Kommunereform på Kvitsøy

Hva skjer på Kvitsøy i forhold til reformen.

Innledning
Stortinget har gitt tilslutning til at det gjennomføres en kommunereform, hvor målet er større og  mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Mer om kommunereformen fra regjeringen. 

Oppstart
Reformen startet opp høsten 2014 med regionale prosesser hvor ulike kommuner inviterte til samarbeid og dialog om ulike alternativ. Det var også ulike debatter, både i media og i kommunene, om fordeler og ulemper med en kommunereform. Kommunestyret i Kvitsøy drøftet også dette, og som øykommune så en klare utfordringer. Det ble lagt frem en sak for kommunestyret hvor ulike utfordringer med kommunereformen for Kvitsøy ble sett på. Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: saksprotokoll KST 10.09.2015

Øykommuneprosjektet
Samtidig ble det startet opp et samarbeid med ni andre øykommuner av ca samme størrelse, og med noenlunde samme utfordringer i forhold til naturlig geografisk avgrensning. Kommunene søkte om støtte til utredning av øykommuneprosjektet, KMD gav tilsagn på dette, og Bygdeforskning fikk i oppdrag å utrede øykommuneprosjektet. Torsdag 12.mars la Bygdeforskning frem sin rapport for kommunalkomiteen på Stortinget på Utsira, sammen med ordførerne fra de ti øykommunene. Mer om øykommuneprosjektet.

Invitasjoner
Kvitsøy har også mottatt invitasjon til dialog med Stavanger kommune om et eventuelt samarbeid. Kommunestyret har drøftet dette og i møteprotokollen står det følgende:

"Kvitsøy kommune, sammen med andre kommuner, har mottatt en invitasjon fra Stavanger kommune i forhold til kommunestrukturreformen. Øykommuneprosjektet legges frem offentlig 12. mars på Utsira.
Kommunestyret drøftet de ulike invitasjoner og prosjekter. Kommunestyret har valgt øykommuneprosjektet i forhold til kommunestrukturreformen, og velger å avvente til rapporten fremlegges og kommunalkomiteen kommenterer denne før en eventuelt vurderer andre invitasjoner."

Veien videre
Fredag la stortinget frem en ny stortingsmelding med forslag til fordeling av oppgaver mellom og til kommunene. Se stortingsmelding nr 14 om "nye oppgaver til større kommuner".

Kommunestyret i Kvitsøy har i alle sine drøftinger hatt som hovedformål å bestå som egen kommune, øykommuneprosjektet har derfor vært valget i forhold til denne målsettingen. Nå er øykommuneprosjektet lagt frem med en klar anbefaling om at øykommunene må bestå som egne kommuner, og det gjenstår å se hvilken tilbakemelding kommunalkomiteen gir på dette. Kvitsøy vil avklare videre om øykommuneprosjektet, sammen med de andre ni kommunene. Invitasjoner fra andre kommuner vil vurderes i lys av dette av kommunestyret. 

Innen sommeren 2016 må det fattes et vedtak i hver av kommunene i forhold til kommunereformen. Regjeringen planlegger en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017 og vil ha en iverksetting av sammenslåingene 01.01.2020.

Kommunestyret vil arbeide videre med dette og informasjon vil bli gitt underveis i prosessen.  

Mer informasjon om kommunereform: 

Kommunereform.no

Minnyekommune.no

Nykommune.no

Distriktssenteret

Øykommuneprosjektet/Bygdeforskning

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info